Generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamling i Gelsted Folkedansere den 24, januar 2024

Valg af dirigent
John Henry Hansen blev foreslået og valgt. Dirigenten takkede for valget.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet og i øvrigt beslutningsdygtig jævnfor vedtægter. Forsamlingen godkendte dagsordenen.

 1. Beretning om foreningens virksomhed v/formand Ebbe Jensen
  Formanden læste beretningen for forsamlingen. Beretningen følger pa efterfølgende side.
 2. Fremlæggelse af revideret regnskab
  Regnskabet for 2023 blev gennemgået og godkendt af forsamlingen. Ingen kommentarer.
 3. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forslag..til
  kontingent for sæson 2024/2025,
  Budget for 2024 blev gennemgået og godkendt af forsamlingen.
  Kontingentforhøjelse pa 50 kr pr. halvar til ikrafttræden pr. 1. september 2024 til ialt kr. 450 pr. halvar, blev enstemmigt vedtaget.
 4. Fremlæggelse og beslutning om indkomne forslag:
  Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer, som tidligere skriftligt var blevet forelagt medlemmerne. Begrundelse og tanker i forbindelse med vedtregtsrendringeme, blev forelagt af formanden.
  Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.
 5. Valg af 3 (2) bestyrelsesmedlemmer (2 ar) – pa valg er:
  Formand Ebbe Jensen (modtager genvalg) Næstformand Dorte Rasmussen (modtager genvalg) Medlem Poul Larsen (modtager genvalg)
  Revisor Olga Petersen (modtager genvalg) Revisor suppleant Irene Frydenlund Bestyrelsessuppleant Jens Peter Olesen

Følgende personer blev valgt/genvalgt:
Ebbe Jensen – bestyrelsesmedlem Dorte Rasmussen – bestyrelsesmedlem Poul Larsen – bestyrelsesmedlem Revisor Olga Petersen
Revisor suppleant Irene Frydenlund Bestyrelsessuppleant Jens Peter Olesen

Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt.

 1. Evt, Herunder forslag til sommerudflugt
  F0lgende forslag til arets sommerudflugt blev nrevnt: Viborg by samt evt. arrangemet med Viborg Folkedansere Rebild Bakker
  Museum FLUGT i Oksb0l – Flygtningemuseum Skovtarnet pa Sjrelland
  Genbes0g Femern Brunl.tlslejrene Mansted Kalkgruber
  Marsk Tower ved Skrerbrek

Fra bestyrelsen blev der spurgt, om der er stemning for heldagsudflugt i lighed med tidligere ar
samt om det er 0nsket, at der arrangeres aftensmad inden hjemkomsten. Der var fuld opbakning hertil. Leder roste bestyrelsen for dens arbejde og gode tanker. Foreslog at nedsrette en idegruppe, der kan komme med indspark til, hvordan vi kan hverve flere medlemmer.
I den forbindelse blev der fra forsamlingen foreslaet folgende:

 • Invitere andre danseforeninger eller gymnastikforeninger til en danseaften
 • Kontakte lokalavisen/medier for at de kan lave et indslag evt. ifm afslutningsfester, udflugter m.m.
 • Der var enighed om, at kommunikation via de sociale medier (Facebook), er vejen frem.

Man skal huske at dele og like, de opslag, der bliver lagt op. Der var 3 medlemmer, der meldte sig til idegruppen.
0vrige tilbagemeldinger fra forsamlingen:

 • Musikere udtrykte taknemmelighed for de tablets, de har modtaget af foreningen. Det har lettet arbejdet og givet overblik.

Referent Anne Marie Nielsen

Beretning ved generalforsamling i Gelsted Folkedansere 2024

Gelsted folkedansere har – synes bestyrelsen – haft et godt ar som er foregået sådan her.
25/1 Generalforsamling: Bestyrelsen konstituerer sig samme aften.
8/2 Skolen er lukket pa grund af skolefest, så vi er i
forsamlingshuset. Der blev afsluttet med lidt socialt samvær.
15/3 Vi var så utroligt heldige at vi fik 15000 kr fra Gelsted sparrekasses legat. De tømte kassen og nedlagde legatet. Foreningen lagde 3000 kr til og musikerne lagde ca 1350 kr i egenbetaling. Det gjorde vi kunne overrække tablets med mere til vores leder og musikere.
29/3 scesonafslutning: Vi havde vores sponsorer med som gcester. En fin fin aften.
15/4 Vores sponsorer har igen vejret utrolige gavmilde og 15/4 hentede Irene og jeg 16650 kr oppe i genbrugsbutikken. Deter Judith, Susanne, Erik og Olga der har tjent pengene til os. Tusind tak for det.
16/4 En af grundlæggerne af foreningen Ellen Christensen d0r. 22/4 Ellen bisættes fra Gelsted kirke. Foreningen deltager.
24/5 Sommertræf hos Inga og Erik. En aften med rigtig god stemning og en fin gåtur op til Alsbo grusgrav. Vi var 25 deltagere meget flot fremm0de
21/6 Sommertræf hos Anne Marie. Igen en aften med hyggeligt samvær og en fin fodtur rundt i Middelfart. lgen mange deltagere 30 stk.
Tak fordi vi matte bes0ge jer. I lavede nogle gode aftener.

2/9 Udflugt: I ar gik turen til det tyske. Vi bes0gte Danevirke og vikingebyen Hedeby. Begge steder havde vi guidede rundvisninger og det var virkeligt godt og interessant. Vi rastede pa vej derned med kaffe og rundstykker. Til frokost fik vi en lækker sandwich fra Ejby bageren. Ved Hedeby drak vi eftermiddagskaffe med lækre kager til bagt af Birgit og Erling. Tak for det. Aftensmaden blev serveret pa Bov kro, her fik vi nogle ret store wienerschnitzler. Ejby hallens parkeringsplads var start og slut sted for turen. Bussen var fuld af egne medlemmer og betalende gæster.
6/9 Sæsonstart med flot fremmøde.
6/10 Bes0g hos Vissenbjerg seniorklub. De havde et 0nske om at se noget dans, h0re om og se nogle dragter og fa noget fortælling om musikken. Helen og Cay havde lavet et fint program til dagen. 16 personer var deroppe og de seks var i dragter.
11/10 Høstfest. Bestyrelsen med flere havde pyntet op og lavet klar. En fin aften med gæster og glade mennesker.
25/10 Gæsteinstruktør Rune, gav os et kursus hvor temaet var vals og bevægelse i en hulahopring.
29/10 Sønderhoningkursus. Helen og vores 3 musikere lavede en fin eftermiddag med dans og sang. Vi 0vede s0nderhoning, fannik og rask. Det endte faktisk med, at vi blev helt gode til det.
6/12 Juleafslutning en aften med sang, spisning, aktion og dans. En dejlig aften med en glad auktionarius.
3/1 Start efter nytår med en lille kage og et godt glas Asti.

Det er ingen selvf0lge man har gode musikere og en dygtig leder men det har vi i Gelsted folkedansere. Tak til jer tre musikere og tak til dig Helen for den måde du underviser og leder os pa. Bestyrelsen er rigtig godt tilfredse med det i alle leverer, og det er også vores indtryk at alle danserne er det.

Bestyrelsen har holdt 7 møder i løbet af året. Noget af det som
vægter rigtig meget i bestyrelsen er det sociale, derfor er det bare så dejligt med den store opbagning til det vi laver. Tak til i andre i bestyrelsen. I gør det bare godt.
Til alle jer medlemmer i skal have tusind tak for jeres hjælpsomhed og fordi i altid møder så trofast op. I gør at vi har en stærk forening.
Formand / Ebbe Jensen