Generalforsamlingen 2022

Referat af generalforsamling i Gelsted folkedansere den 23. januar 2022

 1. Valg af dirigent
  Poul Larsen blev foreslået og valgt.
  Dirigenten takkede for valget og fandt lovligheden af generalforsamlingen i orden.
 2. Beretning om foreningens virksomhed v/formand Bernhard Jensen
  Formanden læste beretn ingen for forsamlingen. Beretningen følger på efterfølgende side.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  Regnskabet for 2021blev gennemgået og godkendt af forsamlingen. Ingen kommentarer .
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forslag til kontingent for sæson 2021/2022
  Budgetttet blev godkendt.
 5. Fremlæggelse og beslutning om indkomne forslag
  Formanden foreslog at udvide sæsonen til og med april måned da kort sæson pga Covid-19. Det blev ved håndsoprækning vedtaget. Kontingentet forbliver derfor på kr. 400,00 pr . medlem.
  Sæsonafslutningen bliver således onsdag den 27. april. Ingen dans i påskeugen.
  Forslag om nedsætning af “sociale medier” udvalg blev vedtaget. Udvalget består af Irene Jensen, Inga Andersen og Anne Marie Nielsen og har til formål at fremme kendskabet til Gelsted Folkedansere via primært Facebook.
 6. Valg af:
  Valg af 3 (2) bestyrelsesmedlemmer (2 år) – på valg er:
  Bernhard Jensen – modtager ikke genvalg. Ebbe Jensen – modtager genvalg
  Jens Peter Olesen – modtager genvalg Revisor Olga Petersen Bestyrelsessuppleant Elsebeth Busse

Udover de 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker genvalg, blev følgende personer foreslået og opstillet : Poul Larsen
Dorte Ras mussen Inga Andersen
Efter skrift lig afstemning, blev følgende valgt :
Ebbe Jensen, Poul Larsen og Dorte Ras mussen .

Poul Larsen mangler 1 år som suppleant og følgende konstruktion blev vedtaget:
Jens Peder Olesen vælges som suppeant for 2 år og Elsebeth Busse vælges som suppleant for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt.

 1. Evt. Herunder forslag til sommerudflugt
  Forslag om sommerudflugt til Femern Bælt-forbindelsen i Rødbyhavn som er under opførelse. Dato aftalt til lørdag den 2. juli 2022.

Næstformanden overrakte en buket blomster til Bernhard Jensen, der har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

Dirigent Poul Larsen
Referent Anne M arie Nielsen

Formandens beretning på Gelsted Folkedansere generalforsamling den 23. januar 2022

Også året 2021 har været præget af Covid-19, hvilket har betydet nedlukning i perioder .

I 2021 havde vi sommertræf den 2. juni hos Bodil og Nils og den 30. juni hos Olga og Ebbe. Mange tak for værtsskabet.

Vi dansede i efteråret med juleafslutning den 8. december. Hermed sluttede 2021.

Konklusion:
Vi har en lille god forening med god danseledelse og glimrende musik og en fremragende økonomi.
Pas godt på foreningen fremover.