Generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamling i Gelsted Folkedansere den 23. januar 2019
1. Valg af dirigent
Nils Eriksen blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og fandt lovligheden af generalforsamlingen i orden.
2. Beretning om foreningens virksomhed v/formand Bernhard Jensen
Beretningen følger på efterfølgende sider.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskabet for 2018 blev gennemgået og godkendt af forsamlingen. Ingen kommentarer.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår samt forslag til
kontingent for sæson 2019/2020.
Budgetttet blev godkendt og der fortsættes med uændret kontingent.
5. Fremlæggelse og beslutning om indkomne forslag
Der var ikke nogle indkomne forslag.
6. Valg af: 
Valg af 3 (2) bestyrelsesmedlemmer (2 år) – på valg er:
Birgit Jørgensen: Modtog ikke genvalg. Irene Jensen blev ensstemmigt valgt.
Anne Marie Nielsen: Modtog genvalg. Blev genvalgt.
1 bestyrelsessuppleant: På valg var Elsebeth Busse. Poul Larsen blev valgt.
1 revisor: På valg var Hans P. Mathiassen (+ny vælges for 2 år).  Olga Petersen blev valgt.
1 revisor: Bodil Eriksen blev valgt for 2 år.
1 revisorsuppleant: På valg var Bodil Eriksen. Inge Bünning blev valgt. 
7. Evt.  Herunder forslag til sommerudflugt
Anne Marie forslog udflugt til Den Genfundne Bro i Brædstrup samt Vestbirk Vandkraftværk lørdag den 27. april. 
Detaljeret program følger.
Ebbe nævnte, at han synes stemningen er blevet anderledes. Folk er mere engageret både ifm
valg til bestyrelsesposter samt generelt. Meget positivt. 
Inge Bünning forespurgte om det er i orden at dele billeder og videoer på Facebook, hvortil bestyrelsen
tilkendegav at det er i orden, da medlemmerne har skrevet under på det ifm indførelsen
af persondataforordningen. 
Inge Bünning forslog at sætte stykke i Gelsted Bladet ifm arrangement i Fjelsted forsamlingshus, hvilket var
en meget positiv oplevelse, hun havde lyst til at dele. Hun laver oplæg.
Formanden forelagde muligheden for annoncering via radioen. En fremtidig mulighed/overvejelse ?
Jens Peter foreslog at invitere andre foreninger til at danse sammen med os. 
Inga foreslog, at ifm gymnastikopvisning den sidste søndag i marts, at lave en opvisning og prøve at få folk
med til at danse.
Bestyrelsen forventer helt klart, at der findes ny danseinstruktør til sæsonstarten i september.
Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.

Bestyrelsens beretning
Generalforsamling Gelsted Folkedansere 23. januar 2019.

På sidste års generalforsamling sagde formanden, Ole, at året 2017 havde været et roligt år uden ændringer.

Det samme kan vi ikke sige om året 2018.

På sidste generalforsamling sagde vi farvel til formanden og kassereren, der samtidig forlod foreningen.

Ebbe og jeg blev valgt til bestyrelsen medens de øvrige, Birgit, Anne Marie og Jens Peter fortsatte. Ved den efterfølgende konstituering blev Ebbe kasserer og jeg formand.

Også sidste år modtog foreningen fra Genbrugsbutikken en fornem donation. Samtidig opfordrede den os til at bruge nogle af pengene til at skaffe foreningen nye medlemmer.  Bestyrelsen brugte pausen fra afslutningen i marts til den nye sæson startede til at drøfte og iværksætte en plan for at markedsføre foreningen udadtil. Hertil fik vi uvurderlig hjælp af Bjarne. Vi startede annoncering i lokale blade, opsatte kopier af annoncerne i butikker, haller, lægehuse, motionscentre mv. Samtidig arbejdede Bjarne med hjemmesiden, ligesom Anne-Maries søn oprettede os på Facebook.

Vi synes, at det at skaffe nye dansere til foreningen er et fælles anliggende for alle medlemmer. Derfor talte vi med jer om det på sommerens møder. Tak for jeres tilkendegivelser og forslag, vi tager dem med, når vi skal beslutte noget – og I må komme til enhver af os, når I har noget på hjerte. Vi vil tilstræbe at alle bliver hørt og taget med på råd.

Resultatet af anstrengelserne har givet os 8 nye medlemmer, det er vi godt tilfredse med. Samtidig har vi måttet sige farvel til 6 medlemmer, så netto er vi blevet 2 flere. Der er vist ikke andet at gøre end at vi alle fortsætter med at skaffe os flere dansere.

Udover danseaftenerne har vi haft udflugt til Gyldensteen Strand og efterfølgende til Ditlevsdal Bison Farm. Det var en dejlig dag med godt vejr. Jens Peter lavede efterfølgende en artikel til Gelsted Bladet. Anne Marie arbejder også i år med en udflugt; men noget tyder på at det ikke skal være i forbindelse med Kr. Himmelfarts dag.

Der har været sommertræf Hos Bodil og Niels Eriksen i deres sommerhus og hos Elsebeth og Carl Emil. Tak til jer fordi I havde lyst til at få besøg. Derudover har vi som sædvanlig haft høstfest og juleafslutning. Begge arrangementer med flot pyntet lokale, og det får mig til at sige mange tak til Birgit, vores næstforkvinde, som gennem snart mange år har sørget for det. Tak til Birgit, som jo nu, hvor hun er på valg har besluttet at stoppe og overlade sin bestyrelsespost til andre. Vi håber fortsat at have dig som danser blandt os – du er jo ung endnu.

Vi – eller nogen af os – har også været på besøg hos andre, i april var 6 – 8 af os på Brenderup Højskole, hvor Lene Sand var leder af dansen. De, der deltog, var glade for at de tog derover.

Efter vores juleafslutning holdt Roerslev Folkedansere som sædvanlig legestue mellem jul og nytår. Det talte vi lidt om, og vi mødte 13 medlemmer op fra Gelsted Folkedansere. Det var en rigtig god aften, og en sådan ”udflugt” sammen, hvor vi oplever andre foreningers dansere, anden musik og hvordan man også kan lede dansen, tror jeg vi alle har godt af. Tak for den oplevelse. Roerslev folkedansere vil gerne se os igen i år.

Sidst på året meddelte Marianne, at hun ikke ønskede at fortsætte som instruktør. Det har givet os nye udfordringer. Jeg er rigtig glad for, at vi i aften kan sige goddag og velkommen til Helen og Kurt, som har lovet at tage over for resten af sæsonen til afslutningen i marts.

Helen og Kurt vil præsentere sig selv senere.

Det giver bestyrelsen mulighed for at finde en ny instruktør fra starten i september. Vi har fra nogen af jer fået forslag til, hvem vi skal spørge – tak for det. Der er en instruktør, som har sagt til os, at det måske er nemmere at finde en, hvis vi flytter vores danseaften til f.eks. tirsdag eller torsdag. Vi vil gerne have jeres mening om det. Hvis vi skal flytte, nytter det ikke noget, hvis nogen af den grund stopper med at danse.

Her ved afslutningen af min beretning har jeg lyst til at nævne, at et par af vores nye dansere – Inga og Erik – ikke alene er nye som dansere hos os; men samtidig er tilflyttere til egnen. Det har de skrevet en artikel om, som dels har fundet vej til vores hjemmeside og bringes i næste nummer af Gelsted Bladet. Tak for det.

Til slut – tak til vores 2 musikere – Anita og Cay – som formår at sætte skik på det, der sker på dansegulvet. Tak til bestyrelsen for samarbejdet og tak til jer medlemmer for jeres engagement i foreningens ve og vel og trofast møder op.

Afslutning:

Tak til dirigenten for din ledelse af generalforsamlingen.

Velkommen til Irene som medlem af bestyrelsen.

Tak til Birgit for dit arbejde i bestyrelsen, som vi gerne vil påskønne med en blomsterhilsen

Vi skal nu til at danse – og jeg vil gerne give ordet til Helen og Kurt – som vil præsentere sig.